do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego imodules.pl

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7. ZAMIESZCZANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE OPINII W RAMACH SERWISU SKLEPU INTERNETOWEGO imodules.PL
8. PŁATNOŚĆ
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
11. ZAMÓWIENIA
12. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – Przedsiębiorca lub spółka  posiadająca NIP, dokonująca zakupów w sklepie.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.5. PRODUKT – licencja w formie kodu css, js lub modyfikacji w szablonie dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.imodules.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.9. SPRZEDAWCA – Sklep internetowy www.imodules.pl prowadzony jest przez Imodules.pl Olaf Szornak, NIP: 5871575686 REGON: 221736483. Adres poczty elektronicznej: kontakt@imodules.pl, numer telefonu: (+48) +48 510 328 287 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.10. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGODAWCA – Imodules.pl Olaf Szornak, NIP: 5871575686 REGON: 221736483. Adres poczty elektronicznej: kontakt@imodules.pl, numer telefonu: (+48) +48 510 328 287 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Imodules.pl Olaf Szornak, NIP: 5871575686 REGON: 221736483. Adres poczty elektronicznej: kontakt@imodules.pl, numer telefonu: (+48) +48 510 328 287 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).  
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5.3. Newsletter
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.


3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: np. nazwa firmy, imię i nazwisko, adres firmy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),NIP, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych: 3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.  
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego nie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta może ulec zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: np.nazwę firmy, imię i nazwisko, adres firmy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), NIP, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola np. „ZAMAWIAM”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana od kilku minut do kilku dni od złożenia zamówienia drogą elektroniczną.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administratorem danych osobowych jest Imodules.pl Olaf Szornak, NIP: 5871575686 REGON: 221736483. Adres poczty elektronicznej: kontakt@imodules.pl, numer telefonu: (+48) +48 510 328 287 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
6.2 Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego imodules.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
6.3 Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.

7. ZAMIESZCZANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE OPINII W RAMACH SERWISU SKLEPU INTERNETOWEGO imodules.PL

7.1 Sklep imodules.pl umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o zamówieniach i towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego imodules.pl.
7.2 Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego imodules.pl oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 10 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieokreślony.
7.3 Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności: naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych), nawołujące do nienawiści czy przemocy, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi, pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja)
7.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

8. PŁATNOŚĆ

8.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności przedstawione na stronach sklepu. 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. W przypadku Produktów i usług wysyłanych drogą elektroniczną, brak prawa do odstąpienia umowy.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
10.1.1. Reklamacje należy zgłosić pisemnie (adres firmy) lub drogą elektroniczną (biuro@imodules.pl)
10.1.2. Prosimy o zwięzły opis problemu produktu oraz dane klienta zamawiającego produkt.
10.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
10.2. Zwrot wpłaty.
10.2.1. Zwrot wpłaty, otrzymasz jeżeli zamówiony u nas produkt nie działa zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie tego produktu oraz nie ma możliwości aby go naprawić. Aby sprawdzić wadę produktu lub ewentualnie go naprawić, należy tymczasowo udostępnić Sprzedawcy dostęp do panelu administracyjnego sklepu w którym klient zainstalował produkt.

11. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.
2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
5. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób: a) za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego, Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
6. Faktura za zamówienia wystawiamy zbiorczo pod koniec miesiąca rozliczeniowego.

12. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

12.1 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres mailowy sprzedawcy: biuro@imodules.pl

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1. Umowa sprzedaży jest zawierana jest w języku polskim.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
13.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
13.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: (Uwaga - zmiana może dotyczyć podwyżki cen przez producenta co wiąże się ze zmianą cen na sklepie www.imodules.pl, zmiana kursów walut, itp). Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
13.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://imodules.pl/regulamin.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
13.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek […] np. dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.
13.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
13.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2020. Regulamin może być zmieniony. Pozdrawiamy zespół imodules.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl